Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DAILYIT (VERSIE 2021) 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

  


Artikel 1 : Algemeen 

 

1.1          
Het bedrijf DailyIT, gevestigd te Heerhugowaard en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is of wordt gegund om als gebruiker deze algemene voorwaarden in een Overeenkomst te gebruiken, zullen hierna worden genoemd “Opdrachtnemer”;  

1.2          
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (”de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen (“de Overeenkomst”) waarbij Opdrachtnemer werkzaamheden en/of goederen aan een (rechts)persoon of vennootschap (“Cliënt”), aanbiedt of levert, waaronder (maar niet uitsluitend) de levering, installatie, beheer, ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van computerapparatuur, computerprogrammatuur en levering van cloud diensten zoals bijvoorbeeld software as a service van derde partijen, alsmede de advisering omtrent toepassing hiervan.  

1.3          
Afwijkingen en aanvullingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

1.4          
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging treedt in werking op de aangegeven datum, doch nooit eerder dan één maand na bekendmaking daarvan. 

1.5         
De Nederlandse tekst van de Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.  

1.6          
In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.  

1.7          
Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden of anderszins niet toepasselijk zijn, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.  

1.8          
Opdrachtnemer en Cliënt zullen hierna tevens “Partij” worden genoemd en gezamenlijk “Partijen” worden genoemd. 

 

Artikel 2 : Aanbod en aanvaardin

 

2.1          
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

2.2         
Een Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Opdrachtnemer of wanneer Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door Cliënt aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt, geacht de Overeenkomst, juist en volledig weer te geven.  

2.3          
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de in de opdrachtbevestiging genoemde specificaties te wijzigen of goederen af te leveren die in geringe mate daarvan afwijken, met dien verstande dat Opdrachtnemer Cliënt daarvan dan vooraf in kennis zal stellen.  

2.4          
Na aanvaarding van het aanbod door Cliënt is desondanks onverwijlde herroeping door Opdrachtnemer mogelijk. Een herroeping door Opdrachtnemer gedaan binnen zeven dagen na aanvaarding door Cliënt, geldt tussen partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.  

2.5          
Indien een offerte niet leidt tot een Overeenkomst dient Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld aan Opdrachtnemer terug te sturen. 

 

Artikel 3 : Inhoud van de Overeenkomst 

 

3.1          
Een Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen.  

3.2          
Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.  

3.3          
Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, zal Cliënt Opdrachtnemer alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, tegen gangbare tarieven betalen. 

 

Artikel 4 : Uitvoering van de Overeenkomst; algemeen 

 

4.1          
Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden verricht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.  

4.2          
Iedere opdracht wordt aanvaard als een inspanningsverbintenis, dit ongeacht de woordkeuze in de opdracht of Overeenkomst, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.  

4.3          
De uitvoering door Opdrachtnemer van een Overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het sluiten van de betreffende Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens. 

4.4          
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, in overleg met de  Cliënt, te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde, indien dit naar haar oordeel wenselijk is met het oog op een optimale uitvoering van de opdracht.  

4.5          
Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de in het kader van de Overeenkomst geleverde hardware of geleverde, of conform het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden, beschikbaar gestelde programmatuur, foutloos en te allen tijde zonder onderbrekingen functioneert. Voor zover er onverhoopt sprake is van een gebrek in de geleverde of ter beschikking gestelde hardware of programmatuur, is Cliënt gehouden dit gebrek zo spoedig en gedetailleerd mogelijk te melden. Opdrachtnemer is verplicht zich dan naar haar beste kunnen inspannen om dit gebrek te verhelpen. Voor zover er sprake is van een gebrek in de hardware of programmatuur en de betreffende hardware of programmatuur is niet door Opdrachtnemer zelf ontwikkeld, rust op Opdrachtnemer de verplichting om het gebrek zo spoedig mogelijk bij haar toeleverancier of licentiegever te melden en daarmee in overleg te treden om tot een oplossing te komen. Indien Opdrachtnemer aan deze verplichtingen heeft voldaan en het gebrek wordt toch niet of niet geheel hersteld, geldt dit niet als een tekortschieten door Opdrachtnemer. Cliënt en Opdrachtnemer zullen in dat geval in overleg treden om te trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. 


Artikel 5 : Uitvoering van de Overeenkomst; installatie 

 

5.1          
Indien schriftelijk overeengekomen, zal Opdrachtnemer apparatuur en/of programmatuur en/of het netwerk installeren of laten installeren.  

5.2          
In alle gevallen zal Cliënt vóór aflevering van apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals elektriciteit, bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan Cliënt een offerte uitbrengen.  

5.3          
Cliënt zal Opdrachtnemer voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 6 : Uitvoering van de Overeenkomst; onderhoud 

 

6.1          
Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.  

6.2          
Opdrachtnemer kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Opdrachtnemer, zonder haar toestemming, is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 

 

Artikel 7 : Uitvoering van de Overeenkomst; cloud diensten 

 

7.1          
Indien dit in de Overeenkomst is bepaald, zal Opdrachtnemer aan Cliënt diensten verlenen die inhouden dat Opdrachtnemer aan Cliënt, via internet of via een ander netwerk, programmatuur en infrastructuur beschikbaar zal stellen en beschikbaar zal houden.  

7.2          
Tenzij anders is overeengekomen, is Cliënt verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de dienst en voor het voor zijn eigen apparatuur aanschaffen, installeren en configureren van eventuele benodigde (hulp)programmatuur.  

7.3          
De Opdrachtnemer kan wijzigingen in de inhoud of de omvang van de dienstverlening aanbrengen. Als aannemelijk is dat dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures of werkprocessen tot gevolg hebben, zal Opdrachtnemer Cliënt van deze wijziging zo spoedig mogelijk in kennis stellen. In het geval de wijziging het gevolg is van een wijziging in relevante wetgeving of van andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, komen de kosten voor rekening van Cliënt. In het geval van een wijziging in de inhoud of omvang van de dienstverlening die daadwerkelijk een verandering van de bij Cliënt geldende procedures of werkprocessen tot gevolg heeft, kan Cliënt de Overeenkomst voor wat betreft het gedeelte over de levering van de in dit artikel beschreven dienst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. 

7.4          
Opdrachtnemer is niet gehouden om een fysieke drager met de in het kader van de in dit artikel aan Cliënt ter beschikking te houden programmatuur, aan Cliënt te verstrekken. 

 

Artikel 8 : Medewerking en verantwoordelijkheid van Cliënt 

 

8.1          
Van Cliënt wordt medewerking verwacht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Deze medewerking bestaat in ieder geval uit het tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en bestaat ook uit het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van Cliënt, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken (zullen) zijn.  

8.2          
Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.  

8.3          
Cliënt is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.  

8.4          
Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.  

8.5          
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.  

8.6          
Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden of terbeschikkingstelling van medewerkers extra tijd moet besteden aan de uitvoering van de opdracht, kan zij deze extra tijd aan Cliënt in rekening brengen. Cliënt is verplicht deze kosten te voldoen.  

8.7          
Cliënt zal aan medewerkers van Opdrachtnemer, die ter plaatse van Cliënt werkzaamheden verrichten, kosteloos alle noodzakelijk en redelijkerwijze te vragen faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkplek, de benodigde materialen, computerapparatuur en communicatiefaciliteiten.  

8.8         
Cliënt zal voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer en/of haar werknemers geen schade zullen lijden, onder meer door ervoor te zorgen dat de werkruimte en faciliteiten veilig zijn en zullen voldoen aan alle wettelijke en overige geldende vereisten met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Opdrachtnemer op grond van artikel 7:658 lid 1 en 7:611 BW, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van Cliënt of als gevolg van het niet voldoen door Cliënt aan haar verplichtingen als genoemd in dit artikel. 

 

Artikel 9 : Internet en telecommunicatiefaciliteiten 

 

9.1          
Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Opdrachtnemer staan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 10 : Facturatie, prijs en betaling 

 

10.1        
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden diensten op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen de dan geldende tarieven, zoals deze zijn aangehecht aan de Overeenkomst, en achteraf gefactureerd onverminderd het tweede lid.  

10.2        
Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst bij factuur een aanbetaling van minimaal 25% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.  

10.3        
Prijzen worden vermeld zonder omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  

10.4        
Opdrachtnemer kan haar prijzen eenmaal per jaar, met inachtneming van een termijn van een maand zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen.  

10.5        
Opdrachtnemer heeft het te allen tijde recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van Opdrachtnemer van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan Cliënt.  

10.6        
Facturen zullen door Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

10.7        
Cliënt zal de betalingen verrichten zonder korting of verrekening op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.  

10.8        
Cliënt zal de betalingen verrichten zonder beroep op opschorting.  

10.9        
Door het enkele verstrijken van voornoemde betalingstermijn of door het niet tijdig stellen van een deugdelijke zekerheid na een verzoek van Opdrachtnemer daartoe is Cliënt in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Cliënt, inclusief de wettelijke rente daarover uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar. 

10.10      
Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. 

 

 

Artikel 11 : Leveringstermijnen 

 

11.1        
Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

 

Artikel 12 : Overgang risico bij verlies of beschadiging 

 

12.1        
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

 

 

Artikel 13 : Reclames 

 

13.1        
Cliënt dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoordt.  

13.2        
Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 21 dagen na levering schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer, op het adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Cliënt dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.  

13.3        
Reclames over facturen dienen schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen. 

  

Artikel 14 : Aansprakelijkheid 

 

14.1        
Opdrachtnemer kan jegens Cliënt uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade in de meest ruime zin, zoals onder meer bedrijfsschade, winstderving, stagnatieschade, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Cliënt, schade terzake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten. 

14.2        
De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Opdrachtnemer aan Cliënt gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting. Ingeval van een duurovereenkomst geldt in dit verband het bedrag dat is gefactureerd in de periode van 1 jaar voorafgaande aan het begin van het ontstaan van de schade. 

14.3        
Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid (beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid), vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Op verzoek zal Opdrachtnemer een afschrift van de verzekeringspolis overleggen aan Cliënt. 

14.4        
Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van tienduizend euro. 

14.5        
In gevallen waarin Opdrachtnemer door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of diensten, die Opdrachtnemer heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Cliënt, zal Cliënt Opdrachtnemer onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Opdrachtnemer ten opzichte van Cliënt niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. 

14.6        
Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 

14.7        
Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

14.8        
Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor: 

a.            schade die is ontstaan nadat Cliënt, al dan niet eigenhandig, wijzigingen in of aan door Opdrachtnemer geleverde goederen en diensten heeft aangebracht; 

b.            schade die wordt geleden ten gevolge van door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie; 

c.            schade als gevolg van onvoldoende, onjuist en/of ontijdig onderhoud van apparatuur en software welke buiten de scope van de overeengekomen dienst vallen, maar wel noodzakelijk zijn voor de werking van de overeengekomen dienst; 

d.            schade, door toedoen van de Cliënt, ontstaan door het verlies, beschadiging en verminking van data, gegevens of bestanden, zowel bij de uitvoering van online back-up diensten als bij overige diensten of leveringen; 

e.            schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Cliënt bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden; 

f.            schade ontstaan ten gevolge van beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor, door of namens Cliënt ter beschikking zijn gesteld; goederen worden vervoerd voor risico van Cliënt; 

g.            schade veroorzaakt door (de inzet van) hardware of programmatuur die door Opdrachtnemer aan Cliënt is geadviseerd. Deze uitsluiting geldt ook indien Opdrachtnemer de uitvoering van door haar te leveren diensten afhankelijk heeft gesteld van de aanwezigheid van die hardware of programmatuur, of wanneer Opdrachtnemer open source software download of installeert ten behoeve van Cliënt. 

14.9        
Cliënt dient de schade binnen 8 dagen nadat zij met het ontstaan daarvan op de hoogte raakt, althans redelijkerwijs behoort te raken, schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan zijn vorderingen ter zake vervallen. 

 

Artikel 15 : Overmacht 

 

15.1        
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 

15.2        
Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, natuurrampen en andere van buiten komende onheilen, brand, waterschade, stagnatie of vertraging in de aanvoer van goederen, gebrek aan scheepsruimte, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Opdrachtnemer, stagnatie. 

 

Artikel 16 : Vertrouwelijke informatie en niet-overnamebeding 

 

16.1        
Elk der Partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid. Nadere afspraken over de omgang met vertrouwelijke informatie wordt uitgewerkt in een Verwerkersovereenkomst. 

16.2        
Cliënt zal – onverminderd het eerste lid – zonder goedkeuring van Opdrachtnemer, tijdens de duur van de Overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan, geen arbeidsverhouding met werknemers van Opdrachtnemer aangaan die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,-- per in strijd met dit artikellid tot stand gekomen arbeidsverhouding. 

 

Artikel 17 : Toepasselijk recht en forumkeuze 

 

17.1        
Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

17.2        
Geschillen welke mochten ontstaan tussen Opdrachtnemer en Cliënt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd.