Daily365 Blue Bruikleenvoorwaarden 


Bij afname van het maandabonnement Daily365 Blue wordt aan de gebruiker een zakelijke PC of 

laptop van het merk HP verstrekt.  De werkplek wordt volledig ingericht aangeleverd en na de huurperiode van drie jaar wordt deze vervangen.  Indien de gebruiker uit dienst gaat, kan de PC of laptop doorgezet worden naar een nieuwe gebruiker. Als dit niet kan, wordt hij ingeleverd bij DailyIT en wordt het abonnement stopgezet. Randapparatuur zoals monitoren of docking stations dient apart afgenomen te worden en valt niet onder het contract.


Reparatie of vervanging wordt binnen één dag gedaan binnen kantooruren.


DailyIT blijft gedurende de gehele huurperiode eigenaar van de gehuurde apparatuur.


Gedurende de gehele huurperiode is de gebruiker gehouden het gehuurde in overeenstemming met zijn aard te gebruiken, te onderhouden en te verzekeren tegen schade, diefstal en brand.  Als de apparatuur voor het einde van de huurperiode vervangen dient te worden, wegens schade of diefstal wordt de resterende economische waarde in rekening gebracht.


De huurperiode vangt aan op de dag van aflevering of beschikbaarstelling van de apparatuur door DailyIT en eindigt na drie jaar, mits de apparatuur op de einddatum geheel en in goede staat bij DailyIT is ingeleverd. 


Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of reparaties van de gehuurde apparatuur door of namens DailyIT uitgevoerd. 


Afnemer vrijwaart DailyIT tegen alle gevolgen van het niet strikt naleven van voorwaarden en kosten van licenties en software die op de gehuurde apparatuur zijn geïnstalleerd.